Firma Fyzioma, zpracovává data na základě toho, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. To se týká povinnosti vést zdravotní dokumentaci u zdravotnických zařízení podle zákona o zdravotních službách a souvisejících vyhlášek, vedení mzdové agendy a záznamů pro potřeby sociálního, nemocenského a zdravotního pojištění zaměstnanců.

Žádné osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů. Ze zvláštních kategorií osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu, a to podle článku 9, odstavce 2 písm. h) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu)

Mimo výše uvedené údaje, jejichž rozsah je pro každou skupinu údajů uveden v evidenčním listu údajů,  jehož součástí je i analýza rizik, firma žádná osobní data nezpracovává. Osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou k plnění závazků plynoucích ze smlouvy anebo po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy, podle toho, která z uvedených dob je delší.

Klient (zákazník) má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Klient má právo podat u dozorového úřadu stížnost na zpracování osobních údajů. Dále má právo požadovat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, pak má právo na informace podle čl. 15 GDPR.

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a data nezpracovává pro jiný účel, než pro který byla shromážděna. V případě zjevně nedůvodného požadavku na poskytnutí informací firma bude účtovat za poskytnutí informace částku 250,- Kč. Tato částka je stanovena jako jedna čtvrtina ceny jedné pracovní hodiny (zpracování žádosti trvá 15 minut). Za zjevně nedůvodnou žádost považujeme opakovanou žádost o poskytnutí údajů podanou v tak krátkém časovém odstupu, že je zřejmé, že nemohlo dojít ke změně evidovaných osobních dat.

Informace o zpracování osobních údajů
Aby bylo možné objednat návštěvu u odborníka, potřebujeme od Vás získat informace. Tyto informace mohou zahrnovat: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum a čas návštěvy, důvod návštěvy, informace o tom, jaká vyšetření nebo služby si rezervujete, typ návštěvy, rodné číslo, informace o Vašem pojištění a další informace, které se rozhodnete poskytnout (např. informace o Vašem zdravotním stavu) jako součást procesu objednání návštěvy. Tyto údaje a informace uložíme na naší webové stránce a tyto údaje a informace budeme sdílet s odborníkem nebo zařízením, u kterého si návštěvu rezervujete.

Proč musím zaškrtnout toto políčko?
Za účelem sjednání návštěvy budeme zpracovávat Vaše osobní údaje týkající se zdraví, což činí Váš souhlas se zpracováním těchto údajů nezbytným podle čl. 9 zak. 2 písm. a GDPR. Bez zpracování těchto osobních údajů Vám nejsme schopni poskytnout služby rezervace návštěv. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, ale v takovém případě Vám nebudeme moci tyto služby poskytnout.

Obdrží odborník informace o mé návštěvě?
Ano, informace o Vaší návštěvě sdělíme odborníkovi. Díky tomu se specialista bude moci připravit na Vaši návštěvu.

Jaká práva mám po udělení souhlasu?
Máte různá práva související s Vašimi osobními údaji. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Další informace naleznete také v pokynech zveřejněných příslušným úřadem pro ochranu údajů.

Kdo je správcem Vašich údajů?
ZnamyLekar s.r.o a subjekty skupiny Docplanner uvedené v zásadách ochrany osobních údajů je správcem vašich osobních údajů. Když jsou údaje zpřístupněny profesionálovi, stává se on nebo instituce, která jej zaměstnává, nezávislým správcem Vašich údajů. Profesionál nebo zařízení bude zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely (např. pro poskytování zdravotních služeb). Zpracování osobních údajů profesionálem nebo zařízením je v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Domluvením návštěvy, souhlasíte s Vnitřním řádem ambulance a potvrzujete, že rozumíte našim zásadám ochrany osobních údajů.