Vážené pacientky, vážení pacienti, 

děkujeme vám za důvěru a zájem o péči na našem pracovišti.

K úspěšnému zlepšení vašeho zdravotního stavu a fungování provozu ordinace v systému zdravotnictví a pojišťoven je potřebná vzájemná spolupráce. Prosíme vás tímto, abyste dodržovali pokyny a pravidla, s kterými vás následně seznámíme. 

Přihlášením se k péči na našem pracovišti dochází mezi vámi a naší pracovištěm k DOHODĚ o přijetí našich služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou a taktéž berete na vědomí, že zmíněné není podmínkou přijetí do péče. Zároveň se zavazujete k jasně stanovené úhradě. Pokud se k výkonu péče nedostavíte, zavazujete se uhradit ztrátu času a financí našemu pracovišti, podle stanoveného ceníku.

  1. K návštěvě našeho pracoviště potřebujete:

Péče – samoplátce

  • doporučení lékaře, pokud přicházíte na terapii; bez doporučení lékařem přicházíte ke konzultaci, vyšetření a poradenství – služby regenerační a rekondiční 
  • případnou zdravotní dokumentaci spojenou se zdravotní situací
  • vaše telefonní číslo a e-mail

Péče hrazená ze zdravotního pojištění

  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • řádně vyplněný FT poukaz, lékařský předpis k terapii hrazené zdravotní pojišťovnou
  • případnou zdravotní dokumentaci spojenou se zdravotní situací
  • vaše telefonní číslo a e-mail

Aby byla vaše péče hrazená zdravotní pojišťovnou, musíte mít od lékaře vystavený a řádně vyplněný FT poukaz. Nedostatečně vyplněný poukaz nemůžeme přijmout. 

Pojišťovna klade poskytovateli péče (naše pracoviště) povinnosti a pravidla, za kterých péči provádí. 1. Při objednání nesmí být váš poukaz starší než 7 dnů. 2. FT poukaz musí být plnohodnotně a řádně vyplněn. 3. Platnost poukazu je omezená, péče musí být vyčerpána do 3 měsíců. 

2. Aktualizace údajů:

Po našich pacientech žádáme nahlášení změn výše uvedených osobních údajů: změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, e-mailu, adresy trvalého pobytu, nově diagnostikované nemoci, nově předepsané léky.

3. Objednání na vyšetření a objednací termíny

V naší ordinaci uplatňujeme systém objednávání pacientů, telefonicky nebo přes rezervační systém. Očekáváme, že se na vyšetření dostavíte bez zpoždění. Zaklepejte, oznámíte nám tím, že už jste na místě. Pacient, který přijde pozdě se vystavuje riziku, že nebude plnohodnotně ošetřen, terapie nebude prodloužena. 

V případě, že se nemůžete dostavit na objednaný termín, vyžaduje se, abyste se z tohoto termínu omluvili co možná nejdříve, minimálně 24 hod. předem. Neomluvené nedostavení se na objednaný termín považujeme za hrubé porušení vnitřního řádu. V kapacitě pracoviště počítáme se závaznou platností vámi objednaných termínů, negarantujeme jejich náhradu. Neboť nemusí být splněna návaznost péče. Nedodržování léčebného postupu a pravidel provozu zdravotnického zařízení může vést k ukončení poskytování zdravotní péče konkrétnímu pacientovi. A to podle zákona č. 372/2011 Sb. § 48 odst.2.

Ohlášení nepřítomnosti stačí – krátká sms na tel. 734 433 355 (jejíž doručení bude potvrzeno odpovědí našeho pracoviště na tuto sms). Nebo v rámci provedení změny v rezervačním systému.

V případě neohlášení nepřítomnosti 24h předem, uhradí klient 50 – 100 % ceny smluveného času setkání. Pokud vám telefonujeme, nemáme možnost termín zaplnit náhradníkem, platíte 100% ceny. Pacient uplatňující péči hrazenou pojišťovnou uhradí 500,-, posléze mu bude domluven náhradní termín.

 4. Akutní a naléhavé stavy

Akutní terapie do 24 h vám nabídneme, po konzultaci s vámi a písemném doporučení praktickým lékařem či lékařem specialistou!

5. Sepsání zprávy, dokumentace

Mezi vaše práva patří požadovat – Potvrzení o proběhlé terapii. Tato objektivní dokumentace je komunikací mezi námi, vámi a lékařem. 

Při žádosti o sepsání či vyplnění dokumentace pro komerční účely pojištění, bude

tento úkon zpoplatněn viz. ceník. Jeho zpoplatnění určuje zákon o zdravotních službách č. 372/2011 §66 odst. 3 písmeno a), který opravňuje poskytovatele za tento úkon požadovat adekvátní úhradu.

6. Nepřítomnost na pracovišti – Zástup

Naše péče je vždy plánovaná, akutní situace je v kompetenci lékaře. V případě zaplněné kapacity našeho pracoviště, nemožnosti poskytnout vyžádanou adekvátní léčbu, vám poskytneme kontakty na další kolegy a pracoviště naší odbornosti. Pokud budeme na pracovišti nepřítomni, budeme vás informovat cestou webových stránek, pozdravu hlasové schránky, cedulkou u dveří pracoviště.

7. Ošetření cizinců

Pacienti, kteří nemluví a nerozumí česky ani anglicky, jsou dle zákona povinni se dostavit s tlumočníkem. Pokud takto neučiní, s výjimkou neodkladné péče, nelze je ošetřit.

8. Ceník

Pacient je povinen dle zákona o zdravotních službách uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Seznam těchto výkonů naleznete v čekárně nebo v ordinaci. Tyto výkony lze uhradit v hotovosti či převodem na bankovní účet pracoviště.

9. Omezení

Před vstupem do ordinace si prosím vypněte mobilní telefon.

Pokud se dostaví na vyšetření dospělá osoba, žádáme, aby si nebrala s sebou na vyšetření své děti a zajistila si pro ně hlídání. Pokud vám nenabídneme opačnou variantu, např. u kojících žen, novorozenců.

Pokud máte v době termínu vyšetření infekční onemocnění, žádáme vás o ohleduplnost a přeobjednání na jiný termín. Storno podmínky nebudeme v tomto případě požadovat, avšak bude potvrzena ošetřením u lékaře.

10. Informace o zdravotním stavu

Pacient má nárok na pravdivé a srozumitelné informace o svém zdravotním stavu. Se všemi dotazy nebo problémy se obracejte na terapeuta. O vašem zdravotním stavu s nikým než s vámi nemluvíme. Na vaši žádost komunikujeme s lékařem nebo kolegy, kteří o vás pečují.

11. Závěrečná ustanovení

Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnímu personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům.

Agresivní či nátlakové chování, nedůstojná komunikace vůči personálu, nebo užívání vulgarit bude automaticky považováno za hrubé porušení vnitřního řádu naší ordinace a takové pacienty s okamžitou platností vyřazujeme z naší kartotéky na základě §48 o zdravotních službách č.372/2011 Sb.

Pacienti, kteří nebyli ošetřeni v naší ordinaci během posledních 5-ti let, byli vyřazeni z naší kartotéky, jelikož jejich dokumentace byla skartována na základě GDPR a vyhlášky MZ č. 137/2008 Sb.

Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravot. zařízení a poškozovat vybavení ordinace nad rámec běžného opotřebení. Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pravdivě informovat ošetřujícího zdrav. pracovníka o dosavadním zdravotním stavu, o zdravot. službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků.

Pacient uplatňující péči hrazenou ze zdravotního pojištění nesmí v době péče na našem pracovišti docházet na jiné pracoviště a zde taktéž uplatňovat nárok na péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. 

Dle zákona o zdravotních službách jsou pacienti povinni řídit se vnitřním řádem ordinace – pracoviště. Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta může být důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do péče či ukončení poskytování další zdravotní péče konkrétnímu pacientovi.